thanks for adding me as your friend amp sa u amp ei 5sjnt9 poins