he was there for me

詳細付ビュー アイコン表示ビュー
▶❝Hᴀᴘᴘʏ Bɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴛᴏ ᴍᴇ!!!❞◀
Jail Waits Dr. Murray... Justice for Michael! (Please read!)
▶❝Hᴀᴘᴘʏ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ,Tᴇᴏᴅᴏʀᴀ x Cᴀʀʟᴀ!❞◀
Yes Claudia, There Is A Santa Claus!
pray for FORT LAUDERDALE, Fla
Hᴀᴘᴘʏ Fᴏᴜʀᴛʜ ʏᴇᴀʀ Aɴɴɪᴠᴇʀsᴀʀʏ, Sᴇᴘʜᴏᴅᴏʀᴀ!
***  YOU LIFT ME UP***
▶❝Wʜᴀᴛ ʜᴀᴘᴘᴇɴᴇᴅ ʟᴀsᴛ ɴɪɢʜᴛ?❞◀
Even in this Darkest place, my Brother still can't let me Die (Norge and Ísland)
„Rᴇsᴛ Iɴ Pᴇᴀᴄᴇ,Bᴇᴀᴜᴛɪꜰᴜʟ Sᴏᴜʟ!”
Mɪɴᴀᴛsᴜᴋɪ
Cᴀᴍᴜs